Totální výprodej skladu! Nakupte za nejvýhodnější ceny na trhu.

Obchodní podmínky

(dále jen „Prodávající“) a kupujícího, nepodnikatele, který nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen „Kupující“) při koupi zboží nabízeného Prodávajícím (spotřebitelem) prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího www.krytarna.cz (dále jen „krytarna.cz“) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen „kupní smlouva“).Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820

1) O REGISTRACI, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu z internetového obchodu Krytarna.cz a nebudou zneužity. Registrace slouží pouze pro urychlení další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím při správě objednávek.

Objednávky je možné uskutečnit i bez registrace.

Kupující (v případě pokud je fyzická osoba) oznámí prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu pro doručení včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailu.

Kupující (v případě pokud je právnická osoba nebo podnikatel) oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ nebo DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy.

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě.

Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení.

Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám – poštovním společnostem (kurýrem).

Na základě písemné žádosti může kupující od prodávajícího žádat:

 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje kupujícího zpracovávány,
 • informace o zpracování osobních údajů
 • seznam osobních údajů, které jsou o kupujícím předmětem zpracování,
 • opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;
 • likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může kupující požadovat jejich vrácení;
 • likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.

Kupující může na základě písemné žádosti u prodávajícího namítat proti:

 • zpracovávání osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci
 • využívání osobních údajů kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku
  nebo poskytování osobních údajů uvedených pro účely přímého marketingu.

Kupující při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory – cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.

2) PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, který nebyl skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem nebo ne.

3) DRUHY DOPRAVY

Zásilkovna – doručení na vybranou pobočku Zásilkovny. Cena: 69 kč

Česká pošta – doručení na adresu. Cena: 100 kč

Doručení kurýrem – doručení na adresu. Cena

Pokud není dohodnut jinak.

4) ZÁRUKA

Záruční doba je u každého výrobku 2 roky.

V případě, že není kupující spotřebitelem, je záruční doba předmětem individuální dohody.

5) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU – VŠEOBECNÉ INFORMACE

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě nepřebrání zásilky ze strany kupujícího je prodávajcí oprávněn účtovat poplatek 100 KČ jako náklad na poštovné, balné a služby spojené s doručením.

6) PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Kupujúci nemôže po získaní digitálneho produktu (chráneného autorským zákonom) žiadnym spôsobom vierohodne preukázať, že zakúpený digitálny produkt nebol z jeho strany aktivovaný a ani v budúcnosti nedôjde k jeho aktivácií, preto v tomto prípade nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa vyššie uvedeného občianskeho zákonníka (získaním digitálneho produktu bol produkt spotrebovaný). Uzavretím kúpnej zmluvy (objednávkou a súhlasom s pravidlami) zákazník (spotrebiteľ) vyslovene prehlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a že s ňou súhlasí.

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

Kupující může uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. E-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný zde: formular na odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy iv poslední den 14 denní lhůty.

Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Lhůta podle se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

7) DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Všechny zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. 

V případě nepřevzetí zásilky má prodávající od kupujícího nárok na náhradu ceny poštovného a poplatku na vrácení zásilky, ve stejné výši jako je účtován dopravcem. Toto neplatí v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy. V případě prokazatelně vzniklé škody prodávajícímu vzniklé jednáním nebo nejednáním kupujícího má ve smyslu platné legislativy prodávající nárok na náhradu škody tímto vzniklé.

JAK POSTUPOVAT PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

a) Pro odevzdání zásilky prostřednictvím Zásilkovny nás informujte emailem na info@krytarna.cz s číslem objednávky. Následně Vám bude zaslána informace jak postupovat pro odeslání zdarma na pobočce Zásilkovny.

b) Objednávku zašlete poštou na adresu:

Poštovní adresa: 

Odeslání na pobočce Zásilkovny:

Do balení uveďte číslo Vaší objednávky.

Odeslání poštou nebo kurýrem:

 Zboží zabalte a odešlete na adresu:

Do balení uveďte číslo Vaší objednávky.

 

JAK ZÁSILKU PŘIPRAVIT

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství). Vždy prosím použijte balicí papír či karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze prodávající vrací stejným způsobem jako použil zákazník při objednávce, pokud se nedohodne jinak.

8) ZPŮSOBY ÚHRADY

Všechny způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.

Online převod – platba předem – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na účet

Číslo účtu:  2201895452 / 2010             FIOBCZPPXXX                      

 

Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

9) REKLAMACE, CENY

V případě, že zboží, které jste od nás dostali, je poškozený nebo nefunkční, postupujte podle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 6. Obchodních podmínek.

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravní apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému prodávajícího či pochybení personálu. V takovém případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž prodávající Kupujícího informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména, avšak ne výlučně, následující případy:
* cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
* u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;
* sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slevy.
Prodávající upozorňuje, že informační systém prodávajícího uvádí iu zboží se zjevně vadnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. zboží ve výprodeji a pod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněno nebo zda jde o zjevnou vadu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.
Vykoupil-li prodávající na základě specifických podmínek používané zboží od neplátce DPH a nabízí ji v kategorii Použité, Zánovní nebo rozbalené je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 1/2003. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku. Akční ceny platí do vyprodání zásob prodávajícího či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.
Prodávající má zájem informovat Kupujícího co nejpřesněji o skutečné výši slev zboží/služeb/licencí nabízených na jejím provozovaném e-shopu. Původní cena znamená nejnižší cenu, za kterou předmětné zboží/službu/licenci prodávající nabízel na svém e-shopu za 30 dní předcházejících 1. dni v daném kalendářním měsíci, a to bez zohlednění všech možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí. či cenových zvýhodnění. Navíc v případě, že je zboží/služba/licence zařazeno do slevové kampaně se samostatnými podmínkami kampaně, ve které je sleva poskytována automaticky (např. Black Friday, Letní výprodej), pak je původní cena znovu vypočtena za období 30 dnů bezprostředně předcházejících dni zařazení předmětného zboží/služby/licence do takové kampaně.
Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude Kupující informován.
Dále si prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Zpravidla jde o případy, kdy:
* slevový poukaz je použit na jiné zboží, pro které bylo určeno;
* slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, a to i přesto, že sčítání těchto slev nebylo vysloveně zakázáno;
* slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
* prodávající zjistí, že slevový poukaz byl již použit.
Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout, a zároveň Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.
Prodávající může nabízet vybrané produkty Kupujícím podnikatelům za zvýhodněné ceny. Poté, co se Kupující Podnikatel přihlásí do svého uživatelského účtu, zobrazí se mu zvýhodněné ceny. Vybrané produkty, na které prodávající poskytuje zvýhodněnou cenu, jsou v nabídce na e-shopu speciálně označeny.

10) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která plyne od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Záruční doba na zhotovení věci na zakázku je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty. Reklamaci na věci, které se rychle kazí, musí kupující uplatnit nejpozději v den následující po koupi.

Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 24 měsíců.

Pokud má koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.

Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese.

Pokud je však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. znovu upnulatnenú reklamaci nelze zamietnuť.Predávajúci je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace). Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vadný nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy všechny listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné. O vyřízení reklamace budete informováni písemně dopisem nebo e-mailem. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

11 ) ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORU

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@krytarna.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Váš obchod krytarna.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 31.1. 2020. do odvolání.